Contact Us

School Campus

SALT LAKE SHIKSHA NIKETAN
MB - 684, Mahishbathan
Salt Lake Sector V
Kolkata - 700102
Phone: 033-2367 1111 / 2222, +91 98743 72222
Email: slsnprincipal@gmail.com
Jobs and Recruitments: career@saltlakeshikshaniketan.org
Website: https://www.saltlakeshikshaniketan.org